คู่มือ /การแต่งกาย

 

 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙) ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๑๓
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๒) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๑๔
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๖) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๑๕
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๑) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๑๖
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๓) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๑๗
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๘) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๑๘
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๔) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๑๙
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๖) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๒๐
 กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๙) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศฉบับที่ ๒๑

 คำสั่ง กห.ที่ ๖๙/๖๑๔๔ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหาร
 คำสั่ง กห.ที่ ๑๖๓/๑๔๙๓๖ เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิง
 คำสั่ง กห.ที่ ๘๘/๓๔ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบและการไว้ทรงผมของทหารหญิง
 คำสั่ง กห.ที่ ๑๔๔/๓๕ เรื่อง จำกัดการเสพสุราของข้าราชการ

 การแต่งกายในโอกาสการเข้าเฝ้า ฯ นรอ.และ นรอพ.กราบพระบาทถวายความจงรักภักดี

 ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศขาว ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

ตัวอย่างการประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ต.ค.ของทุกปี)

 ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารอากาศพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

 หนังสือเครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน สังกัด ทอ.

        01                                                

         02

การถือกระบี่และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ

 ประชาสัมพันธ์การประดับเครื่องหมายยศ และเครื่องหมายสังกัด กับเครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบตรวจราชการสนาม

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ประจำปี ๖๒

 การแต่งกายในงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพอากาศ

 ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารอากาศในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย (๑๘ มกราคม ของทุกปี)

คู่มือการฝึกพระราชทาน

 คู่มือกำลังพลทหารอากาศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

 คู่มือกำลังพลทหารอากาศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐
 
คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ

คำชี้แจงทหาร ที่ 10-14613 ลง 19 ก.พ. 79 เรื่องการใช้เครื่องประดับติดหรือทับเครื่องแบบทหาร

อื่นๆ

 กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการลาออกจากราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี ๖๑

 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๔

 กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีข้าราขการและลูกจ้างต้องหาคดีอาญา
     -ชี้แจงการปฏิบัติกรณีข้าราชการหรือลูกจ้าง ทอ.ถูกสอบสวนทางคดีอาญาหรือถูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระทำความผิดในคดีอาญา

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

คำสั่งกระทรวงกลาโหม อื่นๆ

 ประกาศกระทรวงกลาโหม พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เกษียณก่อนกำหนดตามมติ ครม.ปี ๖๐ (ชั้นนายพลอากาศ) 

 ประกาศกระทรวงกลาโหม พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เกษียณก่อนกำหนดตามมติ ครม.ปี ๖๐ (ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ) 

 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๕๘/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ รอ., บก.ทท.,ทบ. และ ทอ. ลง ๒๙ ก.ค.๕๖

 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นนายพล) ลง ๓๐ มี.ค.๕๕ 
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ลง ๓๐ มี.ค.๕๕ 
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๙๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ลง ๒๑ มี.ค.๕๕ 
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ลง ๒๙ ก.ย.๕๔
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๘๓/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ลง ๒ ก.ย.๕๔
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๒๕/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่งกระทรวงกลาโหม (กห ที่ ๘๐๗/๒๕๕๒ ลง ๒ ต.ค.๕๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของทหารกองประจำการ)
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๑๙/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (น.อ. ลงมา)
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นนายพล) 

เอกสารเผยแพร่จาก กพส.กพ.ทอ.

 คู่มือข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ โดย กพส.ฯ 
 คู่มือกำลังพลสำรอง ทอ. โดย กพส.ฯ

 

 การติดตามผลความก้าวหน้าทางคดี

       กปค. วันที่ : ๒ ก.ย.๕๓ รายละเอียด