ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

  01  

๑. พล.อ.ต.เอื้อน  เขมะสิงคิ

๑. ม.ค.๙๘ - ๑๔ ต.ค.๐๐

 

  02  

๒. พล.อ.ต.มนตรี  หาญวิชัย

๒๗ ต.ค.๐๒ - ๓๐ ก.ย.๐๙  

 

  03  

๓. พล.อ.ต.ประจักษ์  สุทธิมัย

๑ ต.ค.๐๙ - ๑๕ ต.ค.๑๖

 

  04  

๔. พล.อ.ต.ราชัย  ผลอนันต์

๑๙ ธ.ค.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๒๑

 

05

๕. พล.อ.ต.ชัยยุทธ  คชทิน

๑ ต.ค.๒๑ - ๓๐ ก.ย.๒๔

 

06

๖. พล.อ.ต.จำลอง  ปุณณะกิตติ

๑.ต.ค.๒๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕

 

07

๗. พล.อ.ต.พิศิษฐ์  ศรีกาญสินธุ์

๑.ต.ค.๒๕ - ๓๐ ก.ย.๒๘

 

08

๘. พล.อ.ต.พนม  ถีรัสวาที

๑. ต.ค.๒๘ - ๓๐ ก.ย.๓๑

 

09

๙. พล.อ.ต.ภัทรรุตม์  เนียมทันต์

๑ ต.ค.๓๑ - ๓๐ ก.ย.๓๒

 

10

๑๐. พล.อ.ต.ชวาล  วิสุวรรณ

๑ ต.ค.๓๒ - ๓๐ ก.ย.๓๓

 

11

๑๑. พล.อ.ต.อำพล  จารุสมบัติ

๑ ต.ค.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๕

 

12

๑๒. พล.อ.ต.วีระเดช  มานิกบุตร

๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๘

 

13

๑๓. พล.อ.ต.ภักดี  ศรลัมภ์

๑ ต.ค.๓๘ - ๓๐ ก.ย.๔๐

 

14

๑๔. พล.อ.ต.ชลิต  พุกผาสุข

๑ ต.ค.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๑

 

15

๑๕. พล.อ.ต.ยุทธนา  ไวเดชา

๑ ต.ค.๔๑ - ๓๐ ก.ย.๔๓

 

16

๑๖. พล.อ.ต.สบสันต์  ชิณพงศ์

๑ ต.ค.๔๓ - ๕ มิ.ย.๔๕

 

17

๑๗. พล.อ.ต.ดิลก  ทรงกัลยาณวัตร

๖ มิ.ย.๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๘

 

18

  ๑๘. พล.อ.ต.คณิต  สุวรรณเนตร  

๑.ต.ค.๔๘ - ๓๐ ก.ย.๔๙

 

19

  ๑๙. พล.อ.ต.ธัชชัย  ถนัดใช้ปืน  

๑ ต.ค.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๑

 

20

  ๒๐. พล.อ.ต.กฤษณะ  นิ่มวัฒนา  

๑ ต.ค.๕๑ - ๓๐ ก.ย.๕๔

 

21

๒๑ พล.อ.ต.ยรรยง  คันธสร

๑ ต.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๖

 

22

๒๒. พล.อ.ต.ชวรัตน์  มารุ่งเรือง

๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗

 

23_1

๒๓. พล.อ.ท.ชวรัตน์  มารุ่งเรือง

๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘

 

24_1

๒๔. พล.อ.ท.วิเชียร  ธรรมาธร

๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙

 

25_1

๒๕. พล.อ.ท.ไกรพล  ยั่งยืน

๑ ต.ค.๕๙ - ๓๑ มี.ค.๖๐

 

26_1

๒๖. พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง

๑ เม.ย.๖๐ - ๓๐ ต.ค.๖๑

 

27_1

๒๗. พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม

๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒

 

28

๒๘. พล.อ.ท.ชากร  ตะวันแจ้ง

๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓

 

29

๒๙. พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง

๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๕

 

 30

๓๐. พล.อ.ท.สุชาติ  เทพรักษ์

๑ ต.ค.๖๕ - ปัจจุบัน