ผู้บังคับบัญชา

กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

300 3

  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง

เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 
 
 

        507220-300

         พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์

       รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 

 

                      510009-300 

                           พลอากาศตรี วิษณุ เนียมคำ

              ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล

                              กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

               507219-300-1.jpg

                    พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ

       ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล

                        กรมกำลังพลทหารอากาศ