ผู้บังคับบัญชา

กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

S 19759145-1

  พลอากาศโท สุชาติ  เทพรักษ์

เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 
 
 

        01 1114 1 1 500

         พลอากาศตรี วิษณุ  เนียมคำ

       รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 

 

                      01 1114 1 2 500

                         พลอากาศตรี วิโรช  พยาน้อย

              ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล

                              กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

               507219-300-1.jpg

                    พลอากาศตรี วรวุฒิ  ดวงเกตุ

       ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล

                        กรมกำลังพลทหารอากาศ