พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล
วาระตุลาคม 2566 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
นโยบายเพื่อพัฒนาสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ "UNBEATABLE AIR FORCE"
No Gift Policy
ผบ.ทอ.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ประจำปี ๒๕๖๗
ภาษาอังกฤษสำหรับสายวิทยาการกำลังพล กองทัพอากาศ (English Language for RTAF Personnel Corps)
ขอให้กวดขันกำลังพลในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด
  1. กิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศ
  4. คำสั่ง/ ระเบียบ/ คู่มือ/ การแต่งกาย
  5. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  6. สาระน่ารู้
next
prev