• เอกสารประกอบการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนา QR โปรแกรม แนวทางการจัดทำ QR Content ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
 •              1.QR_Concept.pptx
   
               2.QR_Data.pptx
   
               3.QR_Introduction.pdf
   
               4.QR_Program_Manual.pdf