รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน
ประเภท น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โดยใช้คุณวุฒิ ป.ตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร

 

๑.  ตัวเรื่องรับสมัคร

๒.  บัญชีสรุปรายละเอียดผู้สมัครสอบ (สำหรับกำลังพลหน่วย

๓.  คุณสมบัติและข้อกำหนด + ใบสมัครสอบ

๔.  ใบสมัครสอบ(word)