การรับสมัครกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ
เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน
เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List)

BG on call list web