รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) และรายละเอียดการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒

การสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน