ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม


ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยสารวัตรทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงทหาร เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมตัว และค่าอาหารผู้เจ็บป่วย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการใช้กำลังทหาร การเคลื่อนกำลังทหาร และการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ สั่งการและการประชาสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๒๗   

ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ