แจ้งรายชื่อและกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๔ ICON NEW

     - หนังสือ กพ.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๔.๔ / ๖๘๑๑ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

       -  รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา