อนุมัติปรับแนวทางการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   ICON NEW

             ๑. อนุมัติปรับแนวทางการสอบเลื่อน น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร งป.๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

             ๒. คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๗๔ ลง ๙ ส.ค.๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๐ ลง ๒๔ ก.พ.๖๔ เรื่อง การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าทีในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕