การดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการ

           กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ตัวจริง) ประจำปี ๒๕๖๓ (ที่ส่งสัญญาเข้ารับราชการและแจ้งตัดชุดเรียบร้อยแล้ว) ดังนี้

           ๑.  คำสั่งบรรจุคาดว่าจะลงนามประมาณ ต้นเดือน พ.ค.๖๔ ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อรายงานตัวปฏิบัติราชการในช่วงเวลาดังกล่าว

           ๒.  ให้ดำเนินการเข้ากลุ่ม แอปพลิเคชันไลน์ ใน คิวอาร์โค้ด (QR Code) ของกลุ่มที่ตนเองมีรายชื่อให้ถูกต้อง ( ๑ คน ต่อ ๑ ไอดี(ID) เท่านั้น) ดังนี้

                    ๒.๑  กลุ่มที่ ๑ รายชื่อ  * Click *(เหล่าทั่วไป) ICON NEW

                    ๒.๒  กลุ่มที่ ๒ รายชื่อ   * Click * (เหล่า ธน.) ICON NEW

           ๓.  ติดตามประกาศจากทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มของตนเองอย่างต่อเนื่อง

           ๔.  ข้อมูลและหรือเอกสารในกลุ่ม ห้ามนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด ถือเป็นความลับทางราชการ

           ๕.  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๑๓

                                                               

หมายเหตุ  หากทางราชการตรวจสอบพบว่าผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครไม่ว่าขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐาน หรือทำสัญญาแล้วก็ตามถือว่าผู้ที่สมัครสอบผ่านการสอบคัดเลือก ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการ หรือหากมีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้