ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๒ ประจำปี ๖๔ 

   หนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๒๙๔๑ ลง ๒๖ มี.ค.๖๔  ICON NEW

   - แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการศึกษา นป.๙๒ICON NEW