รายงานผลการวิเคราะห์การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.

   - รายงานผลการวิเคราะห์การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ. ICON NEW