การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

 

      ๑. คำสั่ง ทอ.(เฉพะา) ที่ ๗๐ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็น
         นายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ ICON NEW

      ๒. ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร

      ๓. สรุปกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕

      ๔. ตำแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕