ขอแจ้งรายชื่อ และกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๑

   - หนังสือ กพ.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๑๗๐๑ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ และรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา ICON NEW