แจ้งรายชื่อและกำหนดการรายงานตัวเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร ICON NEW

   - แจ้งรายงานตัว

   - บัญชีรายชื่อ