ประชาสัมพันธ์การขอคืนเงินค่าบำรุงบ้านพักอาศัย ทอ.กรณีหักเงินผิด สำหรับผู้ได้รับคำสั่งให้เข้าพักอาศัยแฟลต ทอ.เขต 6 (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง)
                  ผู้มีความประสงค์ขอรับเงินค่าบำรุงบ้านพักอาศัย ทอ.คืน กรณีหักเงินผิดสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ แผนกเงินกองทุนสวัสดิการ กองบริหารการเงิน กง.ทอ.โทร. 2-1761, 2-1762 และ 2-1776 โดยเตรียมหลักฐานที่จำเป็นดังนี้

             1. สลิปเงินเดือนที่หักเงินค่าบำรุงฯ ผิด
             2. คำสั่งให้เข้าพักอาศัย
             3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทย

      *** สามารถติดต่อขอรับเงินค่าบำรุงฯ คืนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป