ขออนุมัติจัดฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ICON NEW
 
             ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๒ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๘๙๘๓ ลง ๒๑ พ.ย.๖๒ ให้จัดฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน ในวันจันทร์ ที่ ๒ ธ.ค.๖๒,๐๘๐๐-๐๙๐๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้า รร.นนก. โดยมี ผบ.ทอ.เป็นประธาน โดยผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วย น.สัญญาบัตรชาย สังกัดส่วนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ชั้นยศ พล.อ.อ - น.อ., ผบ.รร.การบิน และผบ.กองบิน ที่ไม่ติดภารกิจจำเป็น การแต่งกายเครื่องแบบฝึก ค พับแขน หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ และทรงผมให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด (รายละเอียด)