ให้ข้าราชการเข้ารับการตรวจร่างกาย และแจ้งกำหนดการของหลักสูตรโรงเรียนหลักขั้นปลาย

ของ กองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

   - ให้ข้าราชการเข้ารับการตรวจร่างกาย และแจ้งกำหนดการของหลักสูตรโรงเรียนหลักขั้นปลายของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ICON NEW