ขอแจ้งรายชื่อ และกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๘

   - หนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๖๔๐๔ ลง ๖ ก.ย.๖๕ และรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา ICON NEW