การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕