“ก้าวแรกของทหารอาชีพ”


                  กรมกำลังพลทหารอากาศ จัดการอบรมแบบธรรมเนียมทหารให้กำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เพื่อให้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความรู้ในภาพรวมของกองทัพอากาศ ประกอบด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่กำหนด รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการกำลังพล ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ การสวัสดิการ สิทธิกำลังพล และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

                  กรมกำลังพลทหารอากาศ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพอากาศในทุกด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังพลที่มีคุณภาพ มีความเป็นทหารอาชีพ สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ "กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)"

02

รับชมวีดิทัศน์