การรายงานให้พ้นและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ICON NEW

               ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคำสั่งการย้ายของผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ที่ย้ายพ้นจากตำแหน่งที่กำหนดให้เป็นผู้ปฏิบัติงานฯ ของหน่วย หรือย้ายเปลี่ยนสังกัดแต่ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดให้เป็นผู้ปฏิบัติงานฯ ในสังกัดใหม่ ซึ่งจะต้องออกคำสั่งให้พ้นและแต่งตั้ง โดยให้ นขต.ทอ.รายงาน กพ.ทอ.ภายใน ๓๑ พ.ค.๖๕