อนุมัติกำหนดจำนวน น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖

       ๑. อนุมัติกำหนดจำนวน น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖
       ๒. คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔/๖๕ ลง ๑๘ ก.พ.๖๕ เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
       ๓. สรุปจำนวนตำแหน่งสอบเลื่อนฐานะฯ ปีงบประมาณ ๖๖
            ๓.๑ ตำแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะฯ โควตาทำหน้าที่ฯ และการกำหนด ลชทอ.ในตำแหน่งที่ไม่กำหนด ลชทอ.หน้าที่
            ๓.๒ ตำแหน่ง น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะฯ โควตา ป.ตรี ปรับฯ และคุณสมบัติ
       ๔. ระยะเวลาการดำเนินการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะฯ โควตาทำหน้าที่ฯ ปีงบประมาณ ๖๖