แจ้งรายชื่อและกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๕ ICON NEW

     -  หนังสือ กพ.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๔.๔ / ๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๕ 

       -  รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๕