• การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารรอบเดือน ม.ค.๖๕ ICON NEW

     ให้ นขต.ทอ. ทำการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อเสริมสร้างวินัย ตั้งแต่ ๑๐ - ๒๑ ม.ค.๖๕

      - การฝึกอบรมเดือน ม.ค.๖๕

      - ตารางการฝึกอบรม ม.ค.๖๕

      - หัวข้อการอบรม ม.ค.๖๕

      - หัวข้อการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

      - แบบรายงานผลการฝึก