พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล การจัดทำคลิปวีดีโอในโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดแก่กำลังพล กพ.ทอ.ประจำปี ๖๔

           ศป.ปส.กพ.ทอ.จัดพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล การจัดทำคลิปวีดีโอในโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดแก่กำลังพล กพ.ทอ.ประจำปี ๖๔ โดยมี เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค.๖๔,๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑ ซึ่งมีหน่วยได้รับรางวัล จำนวน ๕ หน่วย ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่  กสพ.สนพ.กพ.ทอ.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้แก่  ผปก.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่  กนผ.สนพ.กพ.ทอ.
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่  กกศ.สปพ.กพ.ทอ.

1

2

3

4

5

6

7

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257