การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ.ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๔

           นาวาอากาศเอก เชษฐ์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๔ ณ กองบิน ๕, กองบิน ๕๖ และ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค - ๒ เม.ย.๖๔

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257