การประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ

                พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองทัพอากาศ โดยให้กำลังพลของกองทัพอากาศทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตอย่างเคร่งครัด มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะ อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตในกองทัพอากาศ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ดังนี้ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ, ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ, เสนาธิการทหารอากาศ, รองเสนาธิการทหารอากาศ, เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ, ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ, หัวหน้ากอง และกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน ๒๘๐ คน และได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายเรื่อง จิตพอเพียงต้านทุจริตและจิตสาธารณะ ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257