การประชุมคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๓/๖๔

                พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๓/๖๔โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม ไตรมาส ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

001

002

003

004

005

006

007

008

009

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257