การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ.ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๔

           นาวาอากาศเอก เชษฐ์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ  เป็นหัวหน้าคณะ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่เกษียณอายุราชการใน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ กองบิน ๒๓ และโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

02

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198