การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔

           นาวาอากาศเอก กิตติกร บูรณพานิช ผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรอง และการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ/กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ กองอำนวยการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ไปร่วมประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมการเรียกพลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มี.ค.๖๔, ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฐพล  สำริด เสนาธิการกองบิน ๒ พร้อม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ เข้าร่วมการประชุม

07

2

3

4

5

6

7

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198