การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔

           นาวาอากาศเอก กิตติกร บูรณพานิช ผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรอง และการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ/กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองอำนวยการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียกพลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มี.ค.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก จินตวัฒน์  ทัพพะวัฒนะ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๖ เข้าร่วมการประชุม

01

02

03

04

05

06

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198