กิจกรรม “คาราวานจ๊ะเอ๋ เบบี๋ พบกำลังพล กพ.ทอ.” เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลร่วมกันใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และ ระบบงานการจัดการความรู้ (KMS)

                    กรมกำลังพลทหารอากาศ  จัดกิจกรรม “คาราวานจ๊ะเอ๋ เบบี๋ พบกำลังพล กพ.ทอ.” เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลร่วมกันใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และ ระบบงานการจัดการความรู้ (KMS) ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักของหน่วย รวมถึงรับฟังข้อมูลและปัญหาในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง การจัดการความรู้ (KM) และวิธีการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ของ กพ.ทอ.(KMS) ผ่านเสียงตามสายเป็นประจำทุกวัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๔ ณ กรมกำลังพลทหารอากาศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198