การประชุมคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๒/๖๔

                       พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๒/๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม ไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257