การประชุมตรวจสอบรับรองคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล กองทัพอากาศ

                       นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบรับรองคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ ตั้งแต่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนายทหารกำลังพลหน่วย ที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ รวมถึงนำเสนอปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ แบ่งเป็นส่วนกำลังรบ ประชุมผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ณ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และส่วนบัญชาการ ส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการศึกษา ส่วนกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมกรมจเรทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257