การประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๔

                       พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ. รองประธานฯ เป็นประธานการประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๔ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี คณก.ฯ เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198