การประชุม คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๓        

                       พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ. รองประธานฯ เป็นประธานการประชุม คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๓ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.ให้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198