พิธีเปิดการอบรมหัวหน้ากำลังพลก่อนออกหน่วย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พ.ย.๖๓

               พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวหน้ากำลังพลก่อนออกหน่วย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พ.ย.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทอ.

 

1

2

3

4

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198