การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก. (ครั้งที่ ๑)

              พลอากาศตรี ประกาศิต เจริญยิ่ง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตร รร.นนก. (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๒๖ - ๒๘ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้แทนหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการและผู้แทน นขต.ทอ. จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมการสัมมนา

 

 4

2

9

3

5

6

7

8

9

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198