โครงการสัมมนา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกองทัพอากาศ

                นาวาอากาศเอก วรวุฒิ ดวงเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการกองทัพอากาศ อายุไม่เกิน ๒๙ ปี จำนวน ๓๒๕ คน และได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอก นิวัฒน์ นาเอก รองผู้อำนวยการกองกฤษฎีกา สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “กฎหมาย บทลงโทษ และกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทอ.” และ นายวชิรวิทย์ วิวัฒน์ตระกูล นายทหารพระธรรมนูญ กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง “แบบธรรมเนียมกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค.๖๓, ๐๘๐๐ - ๑๑๐๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

001

002

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257