การฝึก Tabletop exercise (TTX) เรื่อง การใช้ QR โปรแกรม ให้กับกำลังพล กพ.ทอ.

 

                       พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการฝึก Tabletop exercise (TTX) เรื่อง การใช้ QR โปรแกรม ให้กับกำลังพล กพ.ทอ.เพื่อสร้างความเข้าใจ และฝึกความชำนาญ ในการใช้งาน QR โปรแกรม ให้กับกำลังพล กพ.ทอ.ทุกคน ผ่านการประชุมระบบ VTC ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศ, ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศ, รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศ, รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะเจ้าหน้าที่พัฒนา QR โปรแกรม ร่วมอำนวยการฝึก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓, ๐๙๓๐ ณ บก.การฝึกฯ รร.กพ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257