การประชุมคัดเลือกผลงานกลุ่มกิจกรรมการจัดความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓

                 น.อ.วิโรช พยาน้อย รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกผลงานกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ ฯ เข้าประกวดในระดับ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓ และเป็นการสนับสนุนให้ นขต.กพ.ทอ.ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ในการผลิตนวัตกรรมด้านต่างๆ ให้กับ กพ.ทอ. และ ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย.๖๓, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทอ.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257