พิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

            พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกวิชาทหารให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๓๒ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอากาศคำรณ (ห้องดุสิตา) กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ และมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่เรืออากาศตรี” (ว่าที่ ร.ต.) ต่อไป

 

00

02

03

04

05

06

07

08

09

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198