การประชุม คณก.พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ กพ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๓


   น.อ.วิษณุ เนียมคำ รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
เป็นประธานการประชุม คณก.พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ กพ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๓ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางสายวิทยาการกำลังพล เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

001

002

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257