การประชุม คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

     พล.อ.ท.ชากร  ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุม คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี คณอก.ฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ  รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257