โครงการเสริมสร้าง วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ในกำลังพลกองทัพอากาศ

     พลอากาศโท นฤพล จักรกลม รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการเสริมสร้าง วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ในกำลังพลกองทัพอากาศ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๐ คน ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการบรรยายพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในกองทัพอากาศ การบรรยาย เรื่ององค์กรคุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การบรรยาย หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ และกิจกรรมระดมความคิดเห็น โดยวิทยากรกลุ่ม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ  รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257