โครงการประชุมสัมมนาสื่อสารแผนบูรณาการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
และการป้องกันการทุจริตกองทัพอากาศ

              พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาสื่อสารแผนบูรณาการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการทุจริต กองทัพอากาศ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันการทุจริตจากทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน มีการบรรยายเรื่องแผนบูรณาการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการป้องกัน การทุจริต กองทัพอากาศ โดย นาวาอากาศโทหญิง อัจฉรา นุตตะโร ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศและมีการทำกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต กองทัพอากาศ ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

001

002

003

004

05

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198