การประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนา QR โปรแกรม แนวทางการจัดทำ QR Content ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

                พลอากาศตรี วิศรุต  สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนา QR โปรแกรม แนวทางการจัดทำ QR Content ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบงานด้านกำลังพล จากทุกส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน มีการบรรยายพิเศษจาก พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ การบรรยายเรื่อง นโยบายการพัฒนา QR โปรแกรม โดย นาวาอากาศเอก กิติรัช  ศรีสังข์, แนวทางการจัดทำ QR Content โดย นาวาอากาศเอกหญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ และแนะนำโปรแกรมประเมิน QR โดย นาวาอากาศเอก นที ปั้นทอง เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ  (เอกสารประกอบคำบรรยาย)

 

 

 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198